Tagesordnungspunkt 7. der Sitzung Stadtbezirksrat Ricklingen am 01.12.2022

B E R I C H T E

Ergebnis:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Ergebnis vor.