Tagesordnungspunkt 3. der Sitzung Stadtbezirksrat Ricklingen am 27.04.2023

B E R I C H T E

Ergebnis:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Ergebnis vor.