Tagesordnungspunkt 2. der Sitzung Stadtbezirksrat Ricklingen am 08.09.2022

B E R I C H T E

Ergebnis:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Ergebnis vor.