Tagesordnungspunkt 6. der Sitzung Stadtbezirksrat Ricklingen am 06.02.2020

B E R I C H T E

Ergebnis:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Ergebnis vor.