Tagesordnungspunkt 3. der Sitzung Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode am 11.12.2019

M I T T E I L U N G E N

Ergebnis:

Bezirksbürgermeister Rödel informierte