Tagesordnungspunkt 3. der Sitzung Stadtbezirksrat Ricklingen am 06.12.2018

B E R I C H T E

Ergebnis:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Ergebnis vor.