Tagesordnungspunkt 4. der Sitzung Stadtbezirksrat Ricklingen am 09.11.2017

B E R I C H T E

Ergebnis:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Ergebnis vor.