Tagesordnungspunkt 2. der Sitzung Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode am 25.10.2004

M I T T E I L U N G E N

Ergebnis:

Durch Herrn Boldt erfolgt